EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

CE Belgesi Sistemi

CE işaretleme sistemi, Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında uygulamasına başlanan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında bir sistemdir. CE işareti, bu politika doğrultusunda hazırlanan direktifler kapsamına giren ürünlerin, iş bu direktiflere uygun olarak üretildiğini göstermektedir.

ce

CE işareti, iş bu ürünleri imal eden işletmeler veya bunların yetkili temsilcileri tarafından ya da ilgili direktifte zorunlu olması yönünde bir uygulamadan söz edilmişse, tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından (onaylanmış kuruluşlar), ürünlerin gerekli uygunluk değerlendirme çalışmalarından geçtiğini ifade eden bir işarettir.

Ürünlerine üzerine konulacak olan CE işareti, bu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun üretildiğini ve bu ürünlerin amacına uygun kullanılması durumunda insanların can ve mal güvenliğine, bitki ve hayvanların sağlıklarına ve doğal çevre koşullarına zarar vermeyeceğini göstermektedir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, bu sayılan temel gereklerden tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik olabilir. Ayrıca üzerine CE işareti konulacak ürünlerin, elektromanyetik uyumluluk veya enerji verimliliği gibi güvenlik dışında farklı boyutlarla değerlendirilmesi de iş bu olabilir.

İlgili direktiflerde CE işaretinin şekli ve boyutları konusunda ayrıntılar verilmiştir.

CE işaretleme sistemi, Avrıpa Birliği ülkelerinde yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında uyulması gerekli bir sistemdir. Bu yüzden ilgili direktifler kapsamına giren ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek ürünlerin CE işareti taşıması bir zorunluluktur.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında iş bu Yeni Yaklaşım Direktifleri de iç hukukumuza uyarlanmıştır ve ülkemizde de tüketicilere sunulacak bu kapsamdaki ürünlerin üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir.

Daha açık ifade edilecek olursa Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşıma çıkacak ürünlerin üzerinde mutlaka CE işareti bulunmak zorundadır.

CE işaretleme sistemi kapsamında ülkemizde Ekonomi Bakanlığı tarafından 2001 yılında Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çıkarılmıştır. Arkasından aynı yıl bu kanuna dayanılarak şu yasal düzenlemeler çıkarılmıştır:

  • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
  • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
  • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
  • Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

Bunun yanı sıra bu yasal düzenlemelerin hayata geçebilmesi için, Türk Standartları Enstitüsü de ilgili standartları uyumlaştırılmış ulusal standartlar olarak yayınlamıştır.

Eğer bu yasal düzenlemelere giren ürünlerin üzerinde CE işareti bulunmuyorsa, bu ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi olası değildir. Aynı şekilde iç piyasada da tüketicilere sunulması olası değildir.

CE işaretinin ürünlerin üzerine nasıl konulacağı ilgili direktiflerde ayrıntıları ile yer almaktadır. Bu konuda asıl sorumluluk ürünleri imal eden işletmelerde ve yetkili temsilcilerindedir. Ancak işletme veya yetkili temsilcisi Avrupa Birliği ülkelerinde veya ülkemizde yerleşik değilse, sorumluluk bu ürünleri ithal eden firmadadır. Yani ithalatçı firmalar, bu ürünlerin ilgili direktiflere ve standartlara uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Kuruluşumuz, ürünlerinin üzerine CE işareti koyacak işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile hizmet vermektedir.